Yersiniose

Yersiniose

Yersiniose, eller rødmunnsjuke som den også kalles, er en bakteriesykdom som historisk sett vanligvis har opptrått i settefiskfasen, og har vært sjelden å finne. I forbindelse med økning i bruken av resirkuleringsteknologi, har sykdommen de siste 5 årene fått økt betydning. Økt forekomst i ferskvannsfasen har også ført til at bakterien og sykdommen hyppigere har fulgt med smittet smolt til sjøanlegg, hvor utbrudd ofte har oppstått rett etter sjøsetting. Vanlig avgang i forbindelse med utbrudd rundt sjø- setting har ligget fra 2-5 %. Det har i 2016 og 2017 også forekommet utbrudd av yersiniose på stor fisk i sjø. I Norge ser utbruddene ut til å være regionalisert, med mange utbrudd i Midt-Norge spesielt. Disse utbruddene i sjø har ofte oppstått i etterkant av stressende operasjoner som blant annet avlusninger, og har ført til betydelige tap. Utviklingen har eskalert med over 30 utbrudd i 2017. På merdnivå er det observert dødelighet på opp i mot 30 % på fisk av alle størrelser.

Nøkkelfakta

NAVN:
Yersiniose (Rødmunnsjuke), ERM (entheric redmouth disease)
BEHANDLING:
Antibiotika
AGENS:
Bakterien Yersinia ruckeri
INDRE TEGN:
Blødninger i flere organer, i ferskvann ser man ofte en svært stor milt, i sjøvann ofte kraftige blødninger på svømmeblæren
TEMPERATUR:
7-18 grader
YTRE TEGN:
Blødninger i huden og under buken. Hovent og blodig gatt, utstående øyne på mindre fisk
TIDSPUNKT:
Fra utsett til slakt
HOVEDKJENNETEGN:
Blødninger på svømmeblæreveggen
FOREBYGGING:
Unngå utsett av smolt som er bærer av bakterien
SPESIELL OPPFØRSEL:
Økt svimeraktivitet og økt dødelighet
SMITTEVEIER:
Mellom fisk i ferskvann og sjøvann og via rognmateriale og smitte via ferskvannsinntak
 

FOREBYGGENDE TILTAK

  • Vannbasert vaksine sammen med vanlig 6-komponentsvaksine fungerer godt
  • Minst mulig stress og håndtering, nøye rengjørings- og desinfeksjonsrutiner.
  • Antibiotika har effekt, men utbrudd kommer tilbake ved nye stressepisoder

ANDRE TILTAK

  • Redusere smittepress gjennom aktiv fjerning av svak fisk og dødfisk. Rammet fisk bør derfor tas ut av merden straks og destrueres.
  • Nøye rengjørings- og desinfeksjonsrutiner av brønnbåter og servicebåter


Denne siden er utarbeidet av fiskehelsepersonell i Åkerblå AS.