CMS

CMS – Kardiomyopatisyndrom

Kardiomyopatisyndrom (CMS) er en virussykdom som kun forekommer hos atlantisk laks i sjøfasen. Sykdommen ble første gang beskrevet i Norge på midten av 1980-tallet. Sykdommen rammer hjertet til fisken og det er ofte stor fisk andre året i sjø som blir rammet. Det er ofte den største og feiteste fisken i merden som dør. Det er ofte svært høy dødelighet forbundet med sykdommen og det kan være opptil flere hundre død- fisk for dagen på merdnivå. Det er imidlertid to former for CMS. Den ene er svært akutt og fisken dør brått av hjertesvikt og gjerne mens den spiser. Slik fisk har ingen ytre tegn til sykdom og er stor og feit og man finner ofte mye fôr i magesekken til fisken. Den mer langdryge formen for sykdommen er forbundet med at hjertet til fisken svekkes gradvis, fisken mister matlysten og får utstående øyne, blødninger under buken og innvendig kan man finne mye væske i bukhulen og en sterk misfarget lever.

Nøkkelfakta

NAVN:
Kardiomyopatisyndrom
BEHANDLING:
Funksjonelle fôr kan prøves
AGENS:
Piscine myocarditis virus (PMCV), Slekt Totiviridae
INDRE TEGN:
Stygge leverforandringer, blod i hjertesekk, fôr i tarm og mage
TEMPERATUR:
7-18 grader
YTRE TEGN:
Stor feit fisk som dør brått uten ytre forandringer
TIDSPUNKT:
Oftest fra andre sommer i sjø
HOVEDKJENNETEGN:
Ingen svimere i merden, men høy dødelighet, ofte på den største fisken
FOREBYGGING:
Vanskelig, mulig økt fokus på stamfisk og rogn i forhold til vertikal risiko
SPESIELL OPPFØRSEL:
Stor fisk som dør brått under fôringsstress
SMITTEVEIER:
Horisontal, men smitter dårlig mellom smoltgrupper, viruset overføres vertikalt

FOREBYGGENDE TILTAK

  • Vaksine er ikke tilgjengelig ennå
  • Fjerning av viruset i stamfisk
  • Virusfri smolt

ANDRE TILTAK

  • Bruk av funksjonelt fôr kan gi effekt i enkelte tilfeller
  • God spredning av fôr, hurtig utfôring
  • Unngå håndtering i størst mulig grad
  • Forsert utslakting
  • Redusere episoder med stress
  • Ved tvungen håndtering kan sedasjon være av fordel


Denne siden er utarbeidet av fiskehelsepersonell i Åkerblå AS.