Kjøpsvilkår og betingelser

Nettbaserte kurs

Kurspåmelding
All påmelding gjøres via kursportalen til Akvademiet. Alle påmeldinger er bindene.

Avtalens omfang
Denne avtalen gir kunden rett til kjøp og anvendelse av Akvademiet sine e-kurs i en periode på 90 dager fra en lisens er kjøpt. Kurset er personlig og kan ikke videreformidles til andre personer, hverken internt i en organisasjon eller eksternt. Avtalen kan ikke overføres til en tredjepart uten skriftlig samtykke fra Akvademiet.

Produktet
Akvademiet sine e-kurs er elektroniske kurs som består av ulike virkemidler innen e-læring som tekst, video, bilder, interaksjoner og spørsmål  underveis. E-kursene kjøres på Akvademiet sin e-læringsplattform. Alle kursdeltakere får opprettet sin personlige brukerkonto. Kursene har obligatoriske spørsmål underveis i leksjonene og/eller på slutten av hver leksjon. Spørsmålene må besvares før man kan gå videre i kurset. For å kunne bestå kurset er det krav om å bestå en sluttprøve som blir tilgjengelig når alle leksjonene i kurset er gjennomført og bestått. All kursprogresjon lagres fortløpende, slik at man kan gjenoppta kurset hvis man blir avbrutt eller ønsker å ta en pause. Kursportalen genererer et kursbevis når kurset er bestått. Kursbevisene gjøres tilgjengelige i kursportalen.

Akvademiet ivaretar at kursets innhold er gyldig og i henhold til gjeldende regelverk på kjøpstidspunktet. Akvademiet forbeholder seg retten til å fjerne eller endre e-kurset hvis det pga. regelendringer eller andre forhold ikke lenger er gyldig.

Brukerbegrensninger
Den enkelte kunde plikter å oppgi korrekt navn på bruker ved oppstart av avtalen. Det tillates ikke at en tilgang deles av flere personer. Tilgang til kurset gis kun for den personlige brukeren som omfattes av denne avtalen.

Kunden plikter å sikre at produktet ikke skal kopieres eller på annen måte gjøres tilgjengelig for andre som ikke har en gyldig personlig lisens for bruk av kurset. Dette begrenser også deling med andre ansatte i virksomheten. Kunden plikter videre å sikre at produktet ikke gjøres tilgjengelig for tredjepart, herunder eventuelt andre selskaper innenfor kundens konsern/organisasjon eller til ansatte i slike selskaper.

Tilgjengelighet
E-kurset vil normalt være tilgjengelig alle dager, 24 timer i døgnet. Akvademiet sin support er åpen innenfor normal kontortid; kl 08:00-16:00. Kontakt oss for support på tlf 915 90 180 eller på mail, support@akvademiet.no. Supportsaker kan sendes til oss hele døgnet, men vil primært bli besvart innenfor den overnevnte tidsrammen.

Dersom det oppstår feil utenfor normal åpningstid vil feilretting påbegynnes neste arbeidsdag. Utilgjengelighet som følge av vedlikehold vil, så langt det er mulig, foretas utenfor normal arbeidstid.

Tekniske systemkrav
Produktet kan benyttes med operativsystemer og nettlesere som er mest vanlig i markedet til enhver tid og kan benyttes på datamaskiner, mac og nettbrett. For den beste brukeropplevelsen anbefales det at produktet brukes på en enhet med stor skjerm (over 10 tommer).

Priser og betalingsbetingelser
Produktet har en engangspris om ikke annet er avtalt. Akvademiet fakturerer e-kurs på oppgitt navn, firma og faktureringsadresse som oppgis ved bestilling. Betalingsbetingelser er 15 dager fra fakturadato. Ved forsinket betaling beregnes forsinkelsesrente i hht. Lov om renter ved forsinket betaling.

Prisen på våre e-kurs vil variere fra kurs til kurs. Korrekt pris vil fremkomme i handlekurven og når du mottar kursbekreftelse fra Akvademiet. E-kurs faktureres med merverdiavgift. Pris inkl. mva. fremkommer før du fullfører kurspåmeldingen.

Personvern
Akvademiet vil registrere informasjon om den enkelte bruker og dennes bruk av produktet som grunnlag for tilgangskontroll, statistisk måling og analyse for å forbedre nettstedets og produktets funksjonaliteter, samt for regnskaps- og faktureringsformål. Opplysningene vil også kunne benyttes som grunnlag for øvrig oppfyllelse av avtalen, som f.eks. utstedelse av kursbevis.

Akvademiet vil oppbevare opplysningene om kunden også etter utløpt avtale, med tanke på senere tilbud om kurs og eventuelt for utsendelse av annen informasjon om Akvademiet sine produkter og tjenester, dersom kunden har samtykket til dette.

Databehandling
I den utstrekning produktet gjør det mulig for kunden å lagre egne opplysninger hos Akvademiet, vil dette innebære at Akvademiet ved oppbevaring av personopplysninger for kunden opptrer som en databehandler. Kunden er ansvarlig for at behandlingen av opplysningene er i henhold til gjeldende lovgivning.

Akvademiet bekrefter med dette at de personopplysninger som kunden lagrer i vårt system ikke vil behandles på annen måte enn det som er nødvendig for oppfyllelse av avtalen med kunden. Personopplysningene skal heller ikke overlates til andre, med mindre dette er skriftlig forhåndsgodkjent av kunden.

Akvademiet forbeholder seg likevel retten til å bruke underleverandører til datalagring. De samme kravene til databehandling vil i så fall gjelde også for Akvademiet sin underleverandør.

Akvademiet skal gjennom planlagte og systematiske tiltak sørge for tilfredsstillende informasjonssikkerhet ved behandling av personopplysninger, for å sikre at uvedkommende ikke får innsyn i opplysningene og for å beskytte mot utilsiktet endring av opplysningene.

For å oppnå tilfredsstillende informasjonssikkerhet skal partene dokumentere informasjonssystemet og sikkerhetstiltakene. Dokumentasjon skal være tilgjengelig for begge parter ved forespørsel.

Akvademiet skal behandle data i samsvar med kravene i den til enhver tid gjeldende lovgivning.

Ansvar
Om produktet i vesentlig grad skulle være utilgjengelig for kunden i lengre perioder, grunnet forhold som Akvademiet er ansvarlig for, forlenges tilgangsperioden tilsvarende antall dager som produktet har vært utilgjengelig for kunden.

For å sikre kvaliteten på våre produkter oppfordrer vi våre kunder som blir oppmerksom på feil om å melde dette til Akvademiet så snart som mulig.

Mislighold
Akvademiet har rett til å si opp avtalen dersom kunden misligholder avtalen. Opphør av avtalen medfører at tilgang til e-kurs blir sperret. Kunden kan bli holdt økonomisk ansvarlig for tap Akvademiet blir påført som eventuell følge av et mislighold.

Varighet og oppsigelse
Avtalen er underlagt norsk lov. Avtalen trer i kraft fra det tidspunkt kunden bestiller nettkurset. Om ikke annet er skriftlig avtalt gjelder avtalen i 6 måneder fra kjøpsdatoen, men man har ikke tilgang til kurs og materiell lengre enn 180 dager fra og med lisensen er kjøpt. Avtalen kan ikke sies opp i løpet av avtaleperioden.

Tvister mellom partene skal forsøkes løst ved forhandlinger. Dersom det ikke lykkes å oppnå en enighet innen 60 dager, har hver av partene rett til å bringe tvisten inn for rettslig behandling.

For tvister som oppstår i forbindelse med denne avtalen benyttes den rettskrets hvor Åkerblå AS har sin administrasjon som verneting. 

Kursbevis/Kursrapport
Kursbevis genereres når kunden har fullført og bestått kurset. Kursbevisene er tilgjengelig på kursportalen når kursene er bestått.

 

Klasseromskurs  eller andre arrangement med åpen påmelding

Deltakeravgift
Deltakeravgiften står oppgitt. Lunsj og forfriskninger i pausene er inkludert. Merverdiavgift på lunsj/servering vil komme i tillegg. Dette følger av hovedregelen i merverdiavgiftsloven § 3-1 om avgiftsplikt ved omsetning av varer og tjenester

Hotell og reise
Eventuelt hotellopphold og reise besørges av den enkelte deltaker.

Avmelding
Påmelding er bindende og eventuell avmelding må skje skriftlig og må sendes til: post@akvademiet.no. Vi tar forbehold om endringer i programmet som skyldes forhold utenfor vår kontroll. Ved avmelding senere enn 10 dager før kurset belastes 50 % av deltakeravgiften. Deltakeravgift refunderes ikke ved avmelding senere enn 3 dager før oppstart. Deltakeravgift bortfaller kun ved innlevering av sykemelding. Bestilte plasser kan fritt benyttes av andre.

Bytte av kursleder eller foredragsholdere
Vi forbeholder oss retten til å bytte oppsatt kursledere og foredragsholdere uten at deltakerne varsles.

Avlysning
Vi forbeholder oss retten til å avlyse oppsatte kurs eller arrangement inntil 10 virkedager før oppstart ved for få påmeldte. Innbetalt deltakeravgift blir i så fall refundert.

Filming
Det er ikke tillatt å filme og/eller ta lydopptak under kurset eller arrangementet.

Force Majeure
Hendelser utenfor vår kontroll (for eksempel streik, lockout, brann o.l.) gir Åkerblå AS rett til å avlyse kurset arrangementet uten erstatningsplikt overfor deltakeren.