Parvicapsulose

Hjem » Fiskesykdommer » Infeksjonssykdommer » Parvicapsulose

Parvicapsulose

Sykdommen er forårsaket av en parasitt som første gang ble påvist i 2002 i Finnmark. Parasitten infiserer oppdrettslaks, villaks, sjøørret og regnbueørret, men klinisk sykdom er kun påvist hos oppdrettslaks. Selve parasitten er funnet i sjøanlegg langs hele Norges kyst, men ser så langt ut til å representere et større problem i Nord-Norge enn resten av landet. De fleste alvorlige utbruddene har funnet sted mellom Tromsø og Murmansk. Problemet ser ut til å være størst på 0-åring utsatt på høsten, og risikoen for å få parvicapsulose ser da ut til å være størst ved utsett i månedene august og september. Sykdommen opptrer på forskjellige måter hva alvorlighetsgrad angår. Det kan variere mellom enkeltfunn på taperindivider, til større primærutbrudd med dødelighet på merd- nivå opp mot 40 %. Fisken blir smittet kort tid etter utsett i sjø, og sykdommen utvikler seg sakte over 4-6 måneder før den plutselig bryter ut som klinisk sykdom. Parasitten angriper pseudobranken som i alvorlige tilfeller kan medføre at fisken blir blind.

Nøkkelfakta

NAVN:
Parvicapsulose
BEHANDLING:
Ingen
AGENS:
Parvicapsula pseudobranchicola
INDRE TEGN:
Ingen spesielle
TEMPERATUR:
7 – 12 grader
YTRE TEGN:
Ødelagt pseudobrank
TIDSPUNKT:
Høst, spesielt august og september
HOVEDKJENNETEGN:
Økende innslag av svimere i desember til februar, som gjerne er litt slank. Ved undersøkelse finner man ødelagte pseudobankier.
FOREBYGGING:
Unngå utsett av fisk i august og septemer, screening og sanering
SPESIELL OPPFØRSEL:
Plutselig enorm økning i svimeaktivitet
SMITTEVEIER:
Horisontal via sporer i vannmassene, smitter ikke fra fisk til fisk
 

FOREBYGGENDE TILTAK

  • Unngå utsett av smolt i august og september
  • Sett ut en best mulig smolt
  • Stor smolt kan ha større motstandskraft mot parasitten

ANDRE TILTAK

  • Bruk av funksjonelt fôr kan gi effekt i enkelte tilfeller
  • God spredning av fôr, hurtig utfôring
  • Fisk som er rammet av sykdommen er blind
  • Disse utvikler seg til tapere over tid
  • Rammet fisk bør derfor tas ut av merden straks og destrueres
  • Fisk som er rammet av sykdommen har en svært redusert almenntilstand og mange kan være blinde


Denne siden er utarbeidet av fiskehelsepersonell i Åkerblå AS.

LITEN FISK I SJØ – INDRE FUNN