ILA – Infeksiøs lakseanemi

ILA – Infeksiøs lakseanemi

Infeksiøs lakseanemi (ILA) er en alvorlig smittsom virussykdom som kun rammer laksefisk. Sykdommen er svært alvorlig og er den fiskesykdommen i Norge med størst konsekvenser for både fisk og oppdretter, dersom man skulle få et utbrudd. I Norge får gjennomsnittlig 10 oppdrettslokaliteter per år, utbrudd av denne sykdommen. Dødeligheten kan variere fra ubetydelig til massiv, både på merd- og lokalitetsnivå. Sykdommen er en blodåresykdom og det er celler på innsiden av blodårene i hele fiskekroppen som rammes. De skadene som viruset forårsaker fører derfor til blødninger i de aller fleste organene i kroppen. Dette fører igjen til at fisken mister mye blod og derigjennom også de røde blodcellene som frakter oksygen til de forskjellige kroppsdelene. Fisk som rammes av denne sykdommen dør som regel i løpet av kort tid etter at infeksjonen har startet, på grunn av sirkulasjonssvikt.

Nøkkelfakta

NAVN:
Infeksiøs lakseanemi (ILA)
BEHANDLING:
Ingen
AGENS:
ILA-virus, Fam. Orthomyxoviridae
INDRE TEGN:
Mørk lever, punktblødninger i en rekke organer
TEMPERATUR:
4 – 11 grader
YTRE TEGN:
Utstående øyne, blødninger langs buken, skjellommeødem
TIDSPUNKT:
Ofte på våren
HOVEDKJENNETEGN:
Mørk lever og punktblødninger
FOREBYGGING:
God smittehygiene og avstand til nabolokaliteter. Unngå HPR0 status på smolt.
SPESIELL OPPFØRSEL:
Egentlig ikke, varierer fra enkeltsvimere til svært mange svimere og høy dødelighet
SMITTEVEIER:
Horisontalt og vertikalt

FOREBYGGENDE TILTAK

  • Gode smitterutiner mellom anlegg
  • Utelukkende bruk av stamfisk som er testet negative for ILA-virus
  • Virusfri smolt
  • Vaksine er tilgjengelig

ANDRE TILTAK

  • Ingen behandling tilgjengelig
  • Hurtig utslakting av syk fisk er viktig

Denne siden er utarbeidet av fiskehelsepersonell i Åkerblå AS.